Nikolai Kirchengemeinde Dortmund, Dortmund

Evangelical Church

Nikolai Kirchengemeinde Dortmund

Adress

Lindemannstraße
Dortmund

Nikolai Kirchengemeinde Dortmund, Dortmund updated