Dortmund-Hohensyburg, Dortmund

Residence & Other

Community & Government

Dortmund-Hohensyburg

Adress

Hohensyburgstraße 200
44265 Dortmund

Phone number

<<not-applicable>>

Parking

Price

€€€
Dortmund-Hohensyburg, Dortmund updated